Korzystając z naszej witryny, wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookie zgodnie z polityką dotyczącą plików cookie.

Prawo odstąpienia od zakupu

Kupujący, który na mocy § 20 ust. (1) rozporządzenia RM nr 45/2014 (II. 26.) o przepisach szczególnych dotyczących umów zawieranych pomiędzy przedsiębiorcą a konsumentem posiada status konsumenta, który zawarł umowę sprzedaży na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, ma prawo do odstąpienia od umowy.

Konsument może odstąpić od umowy, składając wyraźne oświadczenie woli o odstąpieniu drogą pocztową lub za pośrednictwem interfejsu internetowego udostępnianego przez sklep internetowy (dostępny TUTAJ).

Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od dokonania zakupu, w oświadczeniu w każdym przypadku należy podać numer zamówienia produktu, którego odstąpienie dotyczy, oraz opis wykrytej wady i jeśli to możliwe (opcjonalnie) również numer konta bankowego!

Konsument musi złożyć oświadczenie bez podania przyczyny o odstąpieniu od umowy w ciągu 14 dni od otrzymania produktu. Produkt należy zwrócić w jeden z następujących sposobów nie później niż 14 dni po wniesieniu powiadomienia o zamiarze odstąpienia od umowy. Termin uważa się za dotrzymany, jeśli produkt zostanie wysłany w ciągu 14 dni:

- Adres pocztowy do zwrotu produktu: Barracuda Group Kft. 1077 Budapest, Izabella utca 3/a.

- Produkt można zwrócić osobiście pod adresem: 1077 Budapeszt, ul. Izabella nr 3/a od poniedziałku do czwartku w godzinach od 10:00 do 13:00 (w piątek nieczynne).

„Przykładowe oświadczenie o odstąpieniu

(w przypadku zamiaru odstąpienia od umowy)

Adresat:

Ja, niżej podpisany, oświadczam, że wykonuję swoje prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży lub dostawy następujących produktów:

Data zawarcia umowy / data odbioru:

Numer zamówienia produktu:

Nazwa konsumenta (-ów):

Adres konsumenta (-ów):

Numer rachunku bankowego klienta (opcjonalnie):

Komentarz / opis błędu:

Podpis konsumenta (-ów): (Wyłącznie w przypadku oświadczenia składanego na piśmie)

Sporządzono dnia:...”

Jeżeli kupujący posiadający status konsumenta, odstąpi od umowy, ponosi koszty związane ze zwrotem produktu z tytułu wykonania prawa do odstąpienia od umowy.

Cena zakupu jest zwracana przede wszystkim (za zgodą kupującego) przelewem bankowym, w tym celu sklep internetowy prosi konsumenta o podanie numeru rachunku bankowego, ponieważ przelew bankowy oznacza szybszą i bardziej opłacalną metodę zwrotu ceny zakupu konsumentowi niż inne metody płatności.

W przypadkach wymienionych poniżej rozpakowanie i wypróbowanie produktu prowadzi do utraty prawa konsumenta do odstąpienia od umowy (w przypadku rzeczy zapieczętowanych, których nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli konsument otworzył opakowanie, materiałów audio, wideo i oprogramowania komputerowego). W przypadku odstąpienia od umowy prosimy zwrócić produkt objęty tą procedurą, jeśli to możliwe, w oryginalnym opakowaniu, z etykietami i przekazaną dokumentacją ale w każdym przypadku w oryginalnym (kompletnym, bezbłędnym, czystym) stanie, bez żadnych oznak uszkodzenia lub zużycia, wyłączając czynności niezbędne w celu wypróbowania produktu, ponieważ konsument ponosi odpowiedzialność za amortyzację wynikającą z zastosowania przekraczającego poziom wymagany do ustalenia charakteru, cech i działania produktu. Kwota proporcjonalna do tej amortyzacji zostanie podana przez Sprzedawcę podczas zwrotu ceny zakupu produktu objętego prawem do odstąpienia poprzez odjęcie kwoty amortyzacji od podlegającej zwrotowi ceny zakupu. Kwotę amortyzacji produktu ustala się na podstawie charakteru samego produktu i ceny jego zakupu, oraz na podstawie stanu fizycznego oddanego produktu (obniżenia wartości produktu wskutek nadmiernego zużycia prowadzącego do wymiany jego części, uzupełnienia brakujących akcesoriów produktu, naprawa uszkodzeń, koszty czyszczenia produktu). Szczegóły dotyczące opłat można znaleźć w rozdziale Usługi serwisowe, w podrozdziale zwrot produktu.

Zwrot kwoty zakupu jest wstrzymywany przez sklep internetowy do momentu zwrotu produktu lub potwierdzenia przez konsumenta, że został on zwrócony: należy wziąć pod uwagę wcześniejszą z tych dat.

Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi: (i) w przypadku produktu towaru na indywidualne zamówienie, który został wytworzony zgodnie z instrukcjami konsumenta lub na jego wyraźną prośbę, lub w przypadku produktu wyraźnie dostosowanego do konsumenta, (ii) w przypadku towarów zapieczętowanych wrażliwych, (iii) w przypadku zapieczętowanego nagrania audio lub wideo oraz oprogramowania komputerowego, jeżeli konsument otworzył opakowanie po przekazaniu produktu, (iv) w przypadku dostarczenia treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnienie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy, (v) w przypadku kupującego nieposiadającego statusu konsumenta, który z przedsiębiorcą zawarł umowę w celach wykonania czynności gospodarczych lub zawodowych, oraz (vi) w innych przypadkach przewidzianych przepisem prawa.

Sklep internetowy zawsze wskazuje na fakt, niemożności odstąpienia od umowy sprzedaży danego produktu w tekście ogłoszenia produktu, a także oznajmia to podczas potwierdzania zamówienia!