Korzystając z naszej witryny, wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookie zgodnie z polityką dotyczącą plików cookie.

Usługi serwisowe, zwrot produktu

Sklep internetowy w celu urzeczywistnienia swego obowiązku wynikającego z rękojmi i gwarancji używa własnego punktu serwisowego, a w uzasadnionych przypadkach korzysta z usług serwisów zewnętrznych.

Kupujący swoje roszczenia naprawy produktu może zgłosić przy pomocy interfejsu internetowego udostępnianego przez sklep internetowy (dostępny TUTAJ) lub za pośrednictwem poczty. Zgłaszając roszczenie, w szczególności należy podać następujące dane:

„Przykładowy arkusz danych zgłoszenia serwisowego

Imię i nazwisko:

E-mail:

Telefon:

Szczegółowy opis błędu:

Numer wystawionej faktury:

Nr zamówienia:

Nazwa produktu widniejąca na fakturze:

Ilość produktu:

Data zakupu:"

We wszystkich przypadkach produkty przeznaczone do naprawy muszą zostać wysłane czyste i kompletne na jeden z następujących sposobów:

- Adres pocztowy do zwrotu produktu: Barracuda Group Kft. 1077 Budapest, Izabella utca 3/a.

- Produkt można zwrócić osobiście pod adresem: 1077 Budapeszt, ul. Izabella nr 3/a od poniedziałku do czwartku w godzinach od 10:00 do 13:00 (w piątek nieczynne).

Na kupującym spoczywa obowiązek dostarczenia produktu do punktu serwisowego, ale produkty konsumpcyjne ze stałym połączeniem, cięższe niż 10 kg lub które nie mogą być transportowane jako przesyłka sortowalna w transporcie publicznym, muszą zostać naprawione w miejscu eksploatacji. Wyjątek stanowi naprawa pojazdów. Jeśli naprawy nie można przeprowadzić w miejscu eksploatacji, usunięcie i powtórna instalacja, a także dostawa i zwrot zostaną zapewnione przez sklep internetowy lub, w przypadku bezpośredniego żądania naprawy w serwisie, przez serwis naprawczy.

Kupujący ma obowiązek:

- wyłącz wszelkie ustawienia bezpieczeństwa w swoim urządzeniu, które mogą uniemożliwić naszym technikom pełną kontrolę, naprawę i testowanie produktu (takie jak kody bezpieczeństwa dla tabletów, smartwatchy, kody odblokowywania ekranu itp).

- wraz z produktem przesłać jego wszystkie akcesoria (ładowarkę, kabel USB, headset, oraz inne elementy dostarczone z produktem). Mogą być również wymagane do pełnej kontroli, naprawy i testowania produktu, a ewentualna wymiana produktu może być wykonana tylko w tym przypadku. Jeśli produkt zostanie przesłany w sposób niekompletny, nie będziemy mogli rozpocząć jego naprawy. W celu uzupełnienia braków sklep internetowy natychmiast zwróci na to uwagę Kupującego, i rozpocznie usługę serwisową dopiero po otrzymaniu brakujących części.

- do produktu musi być dołączona karta gwarancyjna wydana przez producenta, jeśli jest dostępna. Jeśli kupujący nie znalazł karty gwarancyjnej w otrzymanej przesyłce, może skorzystać z faktury w celu potwierdzenia gwarancji.

- wyczyścić produkt przed przesłaniem Jeśli produkt nie zostanie wysłany w czystym stanie, sklep internetowy dokona jego oczyszczenia za pobraniem wymienionych poniżej opłat!

Prawa wynikające z rękojmi oraz prawa gwarancyjne mogą być egzekwowane wyłącznie wtedy, gdy produkt używany jest zgodnie z przeznaczeniem! Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody i usterki wynikające z niewłaściwego użytkowania. Jeżeli do produktu nie można zastosować przepisów o rękojmi lub gwarancji, sklep internetowy podejmie się naprawy produktu na podstawie wyraźnej pisemnej prośby Kupującego za pobraniem opłaty za naprawę.

Odmiennie kształtuje się taryfa za zewnętrzną usługę serwisową, w każdym przypadku do Kupującego zostanie wysłana oferta cenowa.

Sklep internetowy w ramach własnego serwisu dokonuje wszystkich napraw, które nie zaklasyfikowane zostały jako nieodpłatne, a także dokonuje oczyszczenia produktów w zamian za godzinową stawkę netto w wysokości 55 złotych, przy czym opłata ta nie obejmuje ceny części zamiennych.   Podczas fakturowania usługi wykonywane czynności zaokrąglane są do każdej rozpoczętej kolejnej pół godziny pracy. Fakturowanie za ww. usługi przebiega w ten sam sposób jak w przypadku fakturowania zamówień, szczegółowe informacje można znaleźć w rozdziale Fakturowanie.

Sklep internetowy, przeprowadza naprawę z największą możliwą wiedzą fachową i szybkością, starając się ją wykonać w ciągu 15 dni od daty otrzymania produktu licząc.

Sklep internetowy przed wysłaniem produktu zamiennego zobowiązuje się do sprawdzenia tego produktu, jeśli to tylko jest możliwe (ze względu na opakowanie produktu, jeśli jest to dozwolone).

Kupujący traci uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy i prawo do gwarancji, jeżeli

- produkt został wystawiony na działanie zewnętrznych, szkodliwych wpływów fizycznych lub elektrycznych lub nie został zainstalowany, używany lub przechowywany zgodnie z przepisami;

- uszkodzenie produktu wynika z powodów zewnętrznych niezależnych od producenta, np. piorun, zalanie wodą, uszkodzenia mechaniczne itp.

- urządzenie zostało naprawione lub konserwowane przez osobę nieupoważnioną;

Zastrzeżenia co do prawa własności

Dostarczony towar pozostaje własnością Sprzedającego do momentu pełnej zapłaty ceny zakupu. W przypadku błędnych, nieprzyjętych zamówień, produkt zostanie przyjęty do magazynu w imieniu „nowego” właściciela, a po udanej transakcji sprzedaży produktu nowemu właścicielowi cena zostanie zwrócona!