Korzystając z naszej witryny, wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookie zgodnie z polityką dotyczącą plików cookie.

Polityka prywatności

Prowadząc naszą stronę internetową www.diskontdepo.pl (strona internetowa), zwracamy szczególną uwagę na ochronę danych osobowych. (E-mail: info@diskontdepo.pl.com)

Nasze oświadczenie o ochronie prywatności zawiera szczegółowe informacje o tym, jakie dane naszych klientów i użytkowników naszej strony internetowej przechowujemy oraz na jakiej podstawie prawnej; określamy cel, w jakim wykorzystujemy Twoje dane osobowe, komu możemy je przekazać oraz jakie masz prawa w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych.

Ze względu na dynamiczne zmiany w tych przepisach istnieje konieczność stałej aktualizacji informacji o ochronie danych osobowych, we wszystkich takich przypadkach służymy informacjami na ten temat. Jeśli zmiany wymagają zgody osoby, której dane dotyczą, w razie potrzeby poprosimy Cię ponownie o zgodę na ich przetwarzanie.

Przetwarzanie danych podlega przede wszystkim przepisom ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych Unii Europejskiej (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679, zwane dalej: RODO (ang. General Data Protection Regulation, GDPR) oraz innym unijnym i polskim przepisom dotyczącym zarządzania danymi. Polski tekst RODO jest dostępny TUTAJ.

Oprócz przepisów RODO zarządzanie danymi jest również regulowane obowiązującymi przepisami polskimi, w szczególności takimi jak:

Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1000 ze zm.).

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1145, 1495, z 2020 r. poz. 875.)

Ustawa z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). (Dz.U.2019.730 z dnia 2019.04.19). Ustawa z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości,

Zgodnie z wymogami prawnymi nasze przetwarzanie danych jest zgodne z zasadami przetwarzania danych określonymi w RODO, wg. których dane osobowe muszą: być przetwarzane zgodnie z prawem i rzetelnie oraz w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą („zgodność z prawem, uczciwość i przejrzystość”);

zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami; dalsze przetwarzanie do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych nie jest uznawane w myśl art. 89 ust. 1 za niezgodne z pierwotnymi celami („ograniczenie celu”);

adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane („minimalizacja danych”);

prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane; należy podjąć wszelkie rozsądne działania, aby dane osobowe, które są nieprawidłowe w świetle celów ich przetwarzania, zostały niezwłocznie usunięte lub sprostowane („prawidłowość”);

przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane; dane osobowe można przechowywać przez okres dłuższy, o ile będą one przetwarzane wyłącznie do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych na mocy art. 89 ust. 1, z zastrzeżeniem że wdrożone zostaną odpowiednie środki techniczne i organizacyjne wymagane na mocy niniejszego rozporządzenia w celu ochrony praw i wolności osób, których dane dotyczą („ograniczenie przechowywania”);

przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych („integralność i poufność”).

Administrator jest odpowiedzialny za przestrzeganie przepisów ust. 1 i musi być w stanie wykazać ich przestrzeganie („rozliczalność”).

Jakie dane osobowe przetwarzamy?

Podczas korzystania z naszych usług zbieramy różne informacje, takie jak loginy użytkowników, hasła, adresy oraz informacje innego typu. Śledzimy, jakie produkty są przez Ciebie oglądane na naszej stronie internetowej, jakich narzędzi używasz do tego celu, który przesłany do Ciebie e-mailowy newsletter Cię interesuje, a następnie zbieramy dodatkowe informacje o Tobie, abyśmy mogli tworzyć spersonalizowane oferty i ulepszać nasze usługi. Kiedy dokonujesz zakupu lub rejestrujesz się na naszej stronie internetowej, przetwarzamy również Twoje imię i nazwisko.

Za dane osobowe uważamy:

 • wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowania osoby fizycznej takie jak: nazwisko i imię, adres e-mail, adres rozliczeniowy, adres dostawy, nazwę użytkownika i hasło;
 • dane kontaktowe, są to takie dane osobowe, które pozwalają pozostać z daną osobą w kontakcie, takie jak: adres e-mail, numer telefonu,
 • dane zamówienia, czyli dane dotyczące zamówionego produktu, usług, sposobu dostawy i płatności, w tym numer rachunku bankowego i dane dotyczące dokonanych reklamacji;
 • ustawienia konta użytkownika, co oznacza informacje zawarte na koncie, w szczególności zapisane adresy i profile, ustawienia newsletterów, członkostwo w programie lojalnościowym, listy zakupów, oglądane produkty (monitory produktów), oceny produktów i usług oraz wypełnione kwestionariusze i ankiety;
 • informacje gromadzone podczas korzystania z obsługi klienta, takie jak nagrane rozmowy, identyfikacja wysyłanych wiadomości, w tym identyfikatory, takie jak adres IP.
 • dane zachowania się klienta, za pomocą których śledzimy jego aktywność online, takie jak przeglądanie, w szczególności wyświetlane i przeglądane produkty i usługi, dane kliknięć (z newsletterów, z naszej strony internetowej), sposób nawigowania po naszej stronie, przewijanie ekranu oraz dane urządzeń, którymi przeglądano naszą stronę , takie jak adres IP i jego geolokalizacja, identyfikacja urządzenia, jego parametry techniczne, takie jak system operacyjny i jego wersja, rozdzielczość ekranu, używana przeglądarka i jej wersja oraz dane uzyskane z plików cookie i podobnych do nich technologii;
 • dane pochodne, czyli dane osobowe wynikające z ustawień, informacje o zakupionych u nas towarach i usługach, informacje o zachowaniu na stronie internetowej oraz informacje o czytaniu e-maili z newsletterami;

Jak przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Przetwarzamy dane osobowe w różnych celach i w różnych sytuacjach. Tak więc:

 • gdy korzystasz z naszej strony internetowej, na której wykorzystujemy pliki cookie, używamy danych do śledzenia ruchu na stronie i w celu ulepszania naszych usług,
 • gdy zarejestrujesz się, wykorzystamy twoje dane do zarządzania Twoim kontem i z nim powiązanych funkcji;
 • gdy dokonasz zakupu, przetwarzamy Twoje dane w celu realizacji Twojego zamówienia, chronimy nasze roszczenia prawne i wypełniamy nasze zobowiązania prawne wynikające z faktu dokonania zakupów.
 • wyświetlamy i wysyłamy Ci nasze spersonalizowane oferty.
 • Nie przechowujemy daty urodzenia podanej podczas rejestracji i zakupu, prosimy o podanie danych wyłącznie w celu weryfikacji wieku osoby, której dane dotyczą. Jeśli dana osoba zapisze się na jeden z Newsletterów, np. Newsletterów w celach marketingowych, będziemy przechowywać datę urodzenia w celu wysyłania spersonalizowanych ofert.

Przetwarzamy dane osobowe w różnych celach i na różnych podstawach prawnych, o których szczegółowo udzielamy poniższych informacji:

Sfera zarządzanych danych

Cel zarządzania danymi

Podstawa prawna

Rodzaj zarządzanych danych

Czas trwania zarządzania danymi

Rejestracja

do robienia zakupów na naszej stronie internetowej, w celu obsługi zadowolenia użytkowników i dostosowywania do nich usług strony internetowej, w celu dostarczania informacji na temat wykonania umowy, w celu egzekwowania praw własnych, zarządzania prawami konsumenta

na podstawie przepisów dotyczących zawarcia umowy oraz na podstawie naszego uzasadnionego interesu

dane identyfikacyjne, dane do zamówienia, dane kontaktowe

całkowity okres przechowywania danych po anulowaniu rejestracji lub po ostatnim zakupie wynosi 5 lat plus 1 rok

Informacje rozliczeniowe

w celach wystawienie faktury

okres przetwarzania danych wymagany przez prawo

dane identyfikacyjne

przez okres określony ustawą, ale nie dłuższy niż 10 lat

Usługa newslettera

w celach kontaktowych, powiadomień o zniżkach, promocjach

za zgodą osoby zainteresowanej

dane kontaktowe, ustawienia, dane behawioralne, dane pochodne, imię i nazwisko, data urodzenia

do czasu wycofania zgody

Usługa newslettera w celu usług marketingowych

w celach kontaktowych, powiadomień o zniżkach, promocjach, cross-sale

za zgodą osoby zainteresowanej

dane kontaktowe, ustawienia, dane behawioralne, dane pochodne, imię i nazwisko, data urodzenia

do czasu wycofania zgody

Marketing online

w celu wyświetlania spersonalizowanych ofert na podstawie analizy nawyków klientów

za zgodą osoby zainteresowanej

ustawienia, dane behawioralne klienta, dane pochodne

do czasu wycofania zgody

Zarządzanie danymi do celów obsługi klienta

potrzeby konsumentów, obsługa reklamacji, rejestracja zamówień, zapewnianie jakości usług, poprawa poziomu usług, korekta

na podstawie przepisów dotyczących zawarcia umowy oraz na podstawie naszego uzasadnionego interesu

dane identyfikacyjne, dane do zamówienia, dane kontaktowe, informacje gromadzone podczas korzystania z obsługi klienta

dane dotyczące rozpatrywania reklamacji przez 1 rok, dane dotyczące zamówienia, ogólny okres ich przechowywania po złożeniu zamówienia, wynosi 5 lat plus + 1 rok

Logi i pliki dziennika

W celu zapewnienia bezpieczeństwa IT

na podstawie naszego uzasadnionego interesu opartego na bezpieczeństwie IT

dane zachowań klientów

5 lat

 

Przetwarzanie danych

Wszystkie dane, które rejestrujemy obsługujemy jako administratorzy danych. Oznacza to, że określamy przeznaczenie danych osobowych, narzędzia zarządzania danymi i jesteśmy odpowiedzialni za ich prawidłową ochronę.

Jako administrator danych, w większości przypadków przetwarzamy Twoje dane osobowe do własnych celów. W takim przypadku przekazujemy Twoje dane naszym partnerom w celu dokonania płatności za zamówienie, dostawy i dodatkowych warunków dotyczących Twojego zamówienia. Przekazujemy również dane naszym podmiotom przetwarzającym dane, które przetwarzają je zgodnie z naszymi instrukcjami. Za Twoją zgodą możemy również przekazywać informacje o Tobie stronom reklamowym i portalom społecznościowym w celu wyświetlania spersonalizowanych reklam na ich stronach internetowych.

Gdy zaangażowany jest podmiot przetwarzający dane, zgodnie z art. 28 RODO zawsze zawieramy z nim pisemną umowę i odpowiednio o tym Ciebie poinformujemy.

Twoje dane osobowe przesyłane są następującym partnerom przetwarzającym dane:

Dane przetwarzających dane

cel przekazania danych:

rodzaj danych:

DPD Hungária Kft. (1158 Késmárk u. 14. B.ép.)

dostawa zakupionego produktu, uzgodnienie terminu

imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu komórkowego, adres wysyłki

HDT (1116 Budapest, Hunyadi János út 162)

dostawa zakupionego produktu, uzgodnienie terminu

imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu komórkowego, adres wysyłki

OTP Mobil Szolgáltató Kft. (1093 Budapest, Közraktár u. 30-32).

przetwarzanie transakcji płatniczych

e-mail

Express Logistic System Kft. (2112 Veresegyház Hold u. 3.)

dostawa zakupionego produktu, uzgodnienie terminu

imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu komórkowego, adres wysyłki

BCP Store Europe Kft. (1083 Budapest Baross utca 103. fszt.)

fakturowanie

dane wymagane do wystawienia faktury

AppSol Zrt. (1024 Budapest, Forint u 4)

fakturowanie

dane wymagane do wystawienia faktury

Comnica Kft. (1119 Budapest, Mohai út 38.) 

nagrywanie rozmów telefonicznych z numeru telefonu obsługi klienta

imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu komórkowego, dane podane przez osobę zainteresowaną podczas rozmowy telefonicznej

Csomagküldő.hu Kft. (Vízimolnár utca 10 6/54. Budapest, 1031 Magyarország)

dostawa zakupionego produktu, uzgodnienie terminu

imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu komórkowego, adres wysyłki

Trans-Pack Logisztika Kft. (Alsónémedi 4604. Alsónémedi, 2351 Magyarország)

dostawa zakupionego produktu, uzgodnienie terminu

imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu komórkowego, adres wysyłki

SPRINTER Futárszolgálat Kft. (Táblás utca 39. Budapest, 1097 Magyarország)

dostawa zakupionego produktu, uzgodnienie terminu

imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu komórkowego, adres wysyłki

 

Przechowujemy Twoje dane osobowe wyłącznie na serwerach znajdujących się w EOG (Europejski Obszar Gospodarczy, tj. UE i Islandia, Norwegia, Liechtenstein). Przechowujemy Twoje dane osobowe na naszym własnym serwerze, a z przyczyn bezpieczeństwa przechowujemy je tymczasowo na serwerach zewnętrznych.

Jeśli nastąpi międzynarodowy transfer danych, poinformujemy Cię i w razie potrzeby poprosimy o Twoją wyraźną zgodę.

Korzystanie z plików cookie

Odwiedzając stronę internetową, użytkownik wyraża zgodę na wysłanie przez sklep internetowy jednego lub więcej plików cookie - małych plików zawierających identyfikator (seria liter i numerów) - na komputer użytkownika, aby można było jednoznacznie zidentyfikować jego przeglądarkę.

Pliki cookie są dostarczane przez Google, Facebook, te są wykorzystywane przez system Google Adwords i Facebook Pixel, oraz przez nasz sklep internetowy. Te pliki cookie są wysyłane przez sklep internetowy na komputer użytkownika tylko wtedy, gdy odwiedzane są określone podstrony, operator przechowuje tylko fakt i czas wizyty na danej podstronie, żadne inne informacje i dane nie są przechowywane.

Wykorzystanie wysłanych plików cookie jest następujące: ci usługodawcy używają tych plików cookie do przechowywania danych, czy użytkownik wcześniej odwiedził witrynę reklamodawcy, i na tej podstawie wyświetlają reklamy na stronach internetowych zewnętrznych partnerów serwisowych. Użytkownicy mogą wyłączyć pliki cookie Google na stronie rezygnacji z reklam Google (jednocześnie to może również sygnalizować użytkownikom, że mogą wyłączyć pliki cookie innych firm na stronie rezygnacji z Network Advertising Initiative).

Wykorzystane pliki cookie: analizy, śledzenie, śledzenie witryny, logowanie, sesyjne pliki cookie służące do identyfikacji użytkownika. W punkcie menu „Pomoc” na pasku menu większość przeglądarek zapewnia informacje o tym, jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce, jak zaakceptować nowe pliki cookie lub jak wyłączyć inne pliki cookie.

Witryna www.diskontdepo.plkorzysta z Google Analytics, czyli usługi analizy sieciowej świadczonej przez Google Inc. ("Google").  Google Analytics wykorzystuje pliki „cookie”, będące plikami tekstowymi, które są zapisywane na Twoim komputerze i pozwalają przeanalizować, w jaki sposób korzystasz z serwisu. Informacje generowane dzięki plikom cookie dotyczą korzystania z naszej strony internetowej. Dane użytkowe generowane przez plik cookie na temat korzystania z witryny przez użytkownika są zazwyczaj przesyłane do serwera Google i tam przechowywane. Twój adres IP będzie z wyprzedzeniem skracany przez Google w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych krajach, które podpisały Traktat o Europejskim Obszarze Gospodarczym Jedynie w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest przesyłany do serwera Google w USA, gdzie zostaje on następnie skrócony.  Google wykorzysta te informacje w celu oceny korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących aktywności na stronie oraz świadczenia dodatkowych usług dla operatora witryny w związku z korzystaniem z witryny.  Adres IP przesłany przez Twoją przeglądarkę w ramach parametrów Google Analytics nie będzie kojarzony z żadnymi innymi danymi posiadanymi przez Google.  Użytkownik może zapobiec przechowywaniu plików cookie, odpowiednio ustawiając swoją przeglądarkę, a także zapobiec przesyłaniu i przetwarzaniu danych generowanych przez plik cookie, który rejestruje korzystanie ze strony internetowej użytkownika do Google, pobierając i instalując narzędzie przeglądarki (wtyczkę) z następującego linku: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl

Remarketing Google AdWords: Wykorzystanie wysłanych plików cookie jest następujące: zewnętrzni usługodawcy (mi. Google) używają tych plików cookie do przechowywania danych, w celu stwierdzenia, czy użytkownik wcześniej odwiedził witrynę reklamodawcy, i na tej podstawie wyświetlają reklamy na stronach partnerów serwisowych.

Remarketing Pixel Facebook: Strona korzysta z kodu Pixel Facebook. Pixel Facebook to kod, który pozwala nam sporządzać raporty na naszej witrynie przy pomocy konwersji i budować grupę docelową oraz uzyskiwać szczegółowe analizy na temat tego, jak ludzie korzystają z naszej witryny. Używamy tych informacji, aby wyświetlać Ci nasze najtrafniejsze reklamy w kanałach reklamowych na Twoim Facebooku. Nie udostępniamy danych osobowych Facebook Pixel, jednak jeśli jesteś zalogowany do innych usług Facebooka podczas przeglądania naszej witryny, Facebook jako administrator danych może zidentyfikować Ciebie i Twoje działania na stronie www.diszkontdepo.com. Więcej informacji na temat Facebook Pixel można znaleźć na stronie: https://www.facebook.com/business/help/651294705016616

6 PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO ORGANÓW

W przypadku wniosku organu adm. państwowej lub sądu, jeśli organ lub sąd określił podstawę prawną przekazania takich danych, przekażemy przechowywane przez nas dane osobowe i wskazane przez organ państwowy składający wniosek zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO. Dane osobowe będą udostępniane temu organowi publicznemu, pod warunkiem wskazania dokładnego celu i zakresu danych, tylko w zakresie i wymiarze ściśle niezbędnym do osiągnięcia celu wskazanego we wniosku. Przed podaniem takich informacji zawsze upewnimy się, czy wszystkie podstawy prawne są dla takiego wydania danych spełnione.

7 BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

Narzędzia informatyczne wykorzystywane do przetwarzania danych osobowych są dobierane i obsługiwane w taki sposób, aby (i) były dostępne dla osób do nich uprawnionych (dostępność); (ii) zapewniona jest ich autentyczność i wiarygodność (autentyczność zarządzania danymi); (iii) istnieje pewność, że dane osobowe nie zostały zmienione lub zniszczone w sposób nieautoryzowany (integralność danych); (iv) były chronione przed nieautoryzowanym dostępem (poufność danych).

W celu bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych podejmujemy środki techniczne, organizacyjne i strukturowe, które zapewniają poziom ochrony współmierny do ryzyka związanego z przechowywaniem danych osobowych, a są to następujące środki: (i) zabezpieczające poufność danych (do danych mają dostęp tylko osoby do tego uprawnione); (ii) zapewniające ich integralność (ochrona dokładności i kompletności informacji oraz metod przetwarzania); (iii) zabezpieczające ich dostępność (pewność, że gdy autoryzowany użytkownik będzie tego potrzebował, może faktycznie uzyskać dostęp do potrzebnych informacji i mieć do tego odpowiednie narzędzia).

System informatyczny i sieć administratora danych są chronione przed oszustwami komputerowymi, szpiegostwem, sabotażem, wandalizmem, pożarem i powodzią, a także wirusami komputerowymi, atakami hakerów komputerowych i atakami typu „odmowa usługi”. Zapewnienie bezpieczeństwa jest osiągnięte dzięki procedurom ochrony na poziomie serwera i aplikacji.

W przypadku incydentu związanego z ochroną danych administrator danych podejmuje wszelkie środki wymagane przez RODO, współpracuje z użytkownikami i oświadcza, że posiada odpowiednią procedurę postępowania w przypadku incydentów związanych z ochroną danych.

8 ŚRODKI PRAWNE

Aby skorzystać z poniższych praw, prosimy skontaktować się z nami za pośrednictwem biura obsługi klienta DiszkontDepó.

Uprawnienia klienta:

osoba, której dane dotyczą może zażądać potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich (prawo dostępu, art. 15 RODO),

osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania niezwłocznego sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe, ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych (prawo do sprostowania art.16 RODO),

osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych a jeśli dane osobowe zostały ujawnione innym podmiotom, do przekazania żądania usunięcia innym administratorom danych („prawo do bycia zapomnianym” art.17 RODO),

osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania (prawo do ograniczenia przetwarzania danych art. 18 RODO),

osoba, której dane dotyczą, ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jej dotyczące, które dostarczyła administratorowi, oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony administratora, któremu dostarczono te dane osobowe (prawo do przenoszenia danych, art.20 RODO),

osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych (prawo do sprzeciwu, art. 21 RODO),

osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę, wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem (prawo do wycofania zgody, art. 7 ust.3 RODO),

osoba ma złożyć skargę do organu nadzorczego, jeżeli uzna, że przetwarzanie jej danych osobowych jest niezgodne z jakimkolwiek przepisem prawa. (prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, art. 77 RODO)

Logując się do swojego profilu, osoba może również egzekwować niektóre swoje prawa w punkcie menu pt. Moje dane, może pobierać swoje dane, dokonać w nich korekty i rozpocząć usuwanie swojego profilu, egzekwując prawo do wycofania zgody. Może również wycofać swoją zgodę na usługę newslettera, klikając link znajdujący się na końcu newslettera. Techniczne przeniesienie (zapisanie w bazie danych) protestu lub wycofanie zgody na przetwarzanie danych może potrwać do 24 godzin roboczych, więc podczas tego okresu osoba, która pragnie usunięcia z listy nadal może otrzymywać powiadomienia ze strony DiszkontDepo.

Wnioski o egzekwowanie innych praw do zarządzania swoimi danymi zostaną rozpatrzone bezzwłocznie, ale nie później niż w ciągu 1 miesiąca. W wyjątkowych przypadkach, w szczególności biorąc pod uwagę złożoność żądania, mamy prawo przedłużyć ten okres o kolejne 2 miesiące. Oczywiście w takim przypadku zainteresowana osoba zostanie poinformowana o takim możliwym przedłużeniu oraz o naszych powodach, które miały wpływ na naszą decyzję o takim przedłużeniu. W ramach prawa dostępu do swoich danych zainteresowana osoba może wnioskować o kopię przetwarzanych danych osobowych, pierwsza kopia wydawana jest bezpłatnie, a administrator danych może naliczyć opłatę za wydanie pozostałych kopii.

Aby wnieść skargę w sprawach przetwarzania danych osobowych należy skontaktować się z biurem Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 606-950-000, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl). Złożenie do UODO podania, wniosków i skarg w postaci dokumentu elektronicznego za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej możliwe jest przy użyciu dedykowanych formularzy udostępnionych na platformach ePUAP2 i biznes.gov.pl. Można też wszcząć postępowanie sądowe. Powództwo powinno zostać wniesione do sądu okręgowego właściwego dla miejsca zamieszkania lub pobytu strony. Każda osoba, która poniosła szkodę majątkową w wyniku przetwarzania danych osobowych niezgodnego z prawem lub naruszenia wymogów bezpieczeństwa danych przez administratora danych ma prawo uzyskać od administratora lub podmiotu przetwarzającego odszkodowanie za poniesioną szkodę, w przypadku naruszenia praw niemajątkowych zadośćuczynienie.

(c) DiszkontDepó – www.diszkontdepo.com

Wszelkie prawa zastrzeżone! Barracuda Group Kft. 2020-

Barracuda Group Kft. Jako administrator danych osobowych(siedziba: 1103 Budapest, Sibrik Miklós út 30/C. Budynek A, numer KRS firmy: 01-09-376187, NIP: 28794309-2-42